معرفي اداره تجاري سازي و ارتباط با صنعت

 

در سال هاي اخير شاهد رشد چشمگير فعاليتهای تحقيقاتی در دانشگاه ها و مراكز پژوهشی كشور مي باشيم. بايد اذعان كرد كه اين فعاليت ها در صورتيكه منجر به رفع نيازهاي جامعه از طريق توليد دارايي هاي فكري و ارزش افزوده حاصل از فروش و تجاري سازي اين دارايي ها نگردد، نمي تواند به عنوان عاملي حياتي در توسعه اقتصادي كشور به حساب آيد. در نتيجه، مي بايست اقدامات گوناگوني در جهت تسهيل فرايند تجاری سازی نتايج تحقيقات، حفاظت و بهره برداري از دارايي هاي فكري و توسعه فنّاوری صورت پذيرد.

از اين رو، انستیتو پاستور در راستاي سياستهاي جاری کشور و اقتصاد مقاومتی اقدام به تاسيس اداره تجاري سازي در مجموعه مدیریت فناوری نموده است. 

شرح وظايف اداره تجاري سازي 

تدوين فرايند گردش كار، كاربرگها و ارائه شيوه نامه هاي اجرايي

ايجاد ارتباط با سرمايه گذاران جهت تسهيل فرايند تجاري سازي دستاوردهاي فناورانه

انعقاد تفاهم نامه با موسسه هاي بازاريابي

کمک به پژوهشگران جهت تحقق برنامه تجاری سازی مدنظر

 

 معرفی اداره توسعه فناوری

 

به منظور هدايت فعاليت‌هاي علمي انستيتو پاستور ايران به سمت نياز‌هاي واقعي كشور و همچنين كمك به تجاري‌سازي نتايج پژوهش‌ها، حمايت از حقوق مادي و معنوي پژوهشگران و انستيتو پاستور ايران و ارتقاء فرهنگ‌ همكاري تحقيقاتي، ضرورت تشكيل دفتر مالكيت فكري بيش از پيش نمايان گردید. اين دفتر مي‌تواند نقش بسزايي در هماهنگ نمودن تحقيقات در زمينه‌هاي فناوری های حوزه سلامت ميان انستيتو پاستور ايران و صنايع، در راستاي اهداف توسعه فناوری داشته‌ باشد. هدف از اين حركت، اطمينان از ثبت دستاورد‌هاي ارزشمند انستيتو پاستور ايران و حفاظت ملي و بين‌المللي از اين دستاورد‌ها و نهايتاً فراهم آوردن زمينه‌اي مناسب براي اعطاي ليسانس‌هاي داخلي و بين‌المللي مبتني بر اين دستاورد‌ها، است.
افزايش توان رقابت انستيتو پاستور ايران در عرصه بين‌المللي نه تنها توجه ويژه‌اي به افزايش سطح نوآوري و خلاقيت، بلكه مديريت حرفه‌اي دارایی های فكري و هدایت آن ها در مسیر ایجاد مزیت اقتصادی را نيز مي‌طلبد.

در راستاي نیل به سياست‌هاي فوق الذكر، دفتر مالكيت فكري انستيتو پاستور ايران از سال 1386 تحت نظر حوزه پژوهشی انستیتو راه اندازی و از سال 1394 در قالب اداره توسعه فناوری به فعالیت خود جهت احصاء و حفاظت از دارایی های فکری انستیتو به منظور ارائه به بازار فناوری های حوزه سلامت ادامه می دهد.

شرح وظایف اداره توسعه فناوری

مدیریت و نظارت بر دارایی های فکری انستیتو

آموزش و هدایت محققان در خصوص دارایی های فناورانه

حفاظت از دارایی های فکری انستیتو در سطوح ملی و بین المللی

ارائه فناوری جهت تجاری سازی