امور بین الملل:  

کیفیت و کمیت ارتباطات بین المللی در جلب مشاركت های همه جانبه با سایر شبکه های علمی و سازمان های بین المللی در راستاي پيشبرد سياستها، برنامه ها و اهداف آموزشي، درماني، بهداشتي و خدماتي انستيتو پاستور ايران، حائز اهميت است و اين تنها با وجود يك ساختار پويا و منسجم امكانپذير خواهد بود. از اینرو اداره اموربین الملل انستیتو در راستای اهداف و رئوس فعالیت های این اداره و نظر به اینکه تحقق بهینه اهداف و امور ارتباطات داخلی و خارجی خود هماهنگ با دیگر مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی، در حوزه های زیر به ارائه خدمات می پردازد:

- آنالیز شبکه انستیتو پاستورها به صورت مستمر با هدف یافتن پتانسیل های همکاری درون شبکه ای.
- ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی خارج از کشور و همکاری در حوزه پروژه های تحقیقاتی مشترک، آموزش، تبادل پژوهشگر و تولید.
- اطلاع رسانی فرصتهای علمی و گرنتهای بین المللی.
- هماهنگی بازدیدها از انستیتو، سخنرانان خارجی و انجام کلیه امور مرتبط.
- ارتباط مستمر با معاونت بین الملل وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه و همچنین ارتباط با بخش های بین الملل سایر وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها.
- مطالعات و بررسی میدانی با هماهنگی معاونت تولید به منظور اقتصادی محور کردن توان تولیدی انستیتو پاستور ایران در بازار جهانی.