فعالیتهای تخصصی

 

  • بیمار یابی هدف دار مبتنی بر استراتژی DOTS
  • تحلیل اپیدمیولوژیک مقاومت های داروئی جهت تعیین استراتژی مبارزه با سویه های XDR و MDR
  • مطالعه ژنتیکی سویه های مقاوم به ریفامپیسین و ایزونیازید در مناطق باخطر ریسک پذیری بالا
  • همکاری با بخشهای منطقه ای، فرا منطقه ای، WHO، EMRO، IUATLD
  • همکاری منطقه ای در سطوح استانی و کشوری
  •  

فعالیتهای تحقیقاتی

 

  • PCR TB Complex
  • RFLP
  • XDR-TB، Validation of MDR-TB
  • بررسی سویه های غیر توبرکلوزی (آتیپیک)
  • ایجاد بانکهای میکروبی سویه های توبرکلوزیس حساس و مقاوم
  • ایجاد بانک خلط
  • شناسایی مقاومت های داروئی به وسیله روشهای اختصاصی مولکولی