اهم فعالیت‌های بخش در راستای خدمات تخصصی


الف: تشخیص مولکولی برخی پاتوژن های ویروسی


ب: تشخیص سرولوژیک برخی آنتی‌ژن‌ها و آنتی‌بادی‌های ویروسی


ج: کشت ویروسی


د: ارائه سرویس فلوسایتومتری


 اهم فعالیت‌های بخش در راستای تولید فرآورده


بخش ویروس‌شناسی در زمینه‌ی تولید فرآورده‌های ذیل مشغول فعالیت است:


الف: کیت‌های تشخیصی ویروس‌شناسی


ب: ویروس‌های نوترکیب جهت ژن‌درمانی


ج: واکسن علیه پاتوژن های ویروسی


د: تولید نوترکیب سایتوکاین های ضدویروسی