بانک سلولی انستیتو پاستور ایران از تاریخ 98/12/1 لغایت 99/1/17 به دلیل بازبینی و رسیدگی به ذخایر سلولی خود از ارائه خدمات (پذیرش درخواست،تحویل سلول) به متقاضیان محترم معذور می باشد.

 

فرم درخواست سلول

 

رده های سلولی موجود در کاتالوگ بانک سلولی با توجه به درخواست محققین(به غیر از سلول های هیبریدوم) در اختیار آنان قرار می گیرد. پس از دریافت آن لاین درخواست سلول و تاییدآن، پیش فاکتور مربوطه توسط دورنگار برای متقاضیان ارسال خواهد شد. سپس باید هزینه سلولهای درخواستی به شماره حساب بانکی زیر واریز گردد. در خصوص سلولهایی که مخاطرات زیستی بالایی دارند، ضروری است فرم دیگری به منظور قبول مسئولیت سلول با پاتوژنیسیته  (pdf) بالا توسط متقاضی تکمیل شود تا سفارش به مرحله اجرا درآید. هزینه رده های سلولی از تاریخ 1391/2/25 برای یک فلاسک سلول کشت داده شده و در حال رشد مبلغ 5000000ریال و برای یک لوله حاوی سلول منجمد شده مبلغ 4000000 ریال می باشد.

 

شماره حساب بانکی :حساب سیبا شماره 2173449002004، بانک ملی ایران،باشناسه پرداخت4352 شعبه پاستور ، کد 645

نام صاحب حساب : انستیتو پاستور ایران

در صورت پرداخت فیش مربوطه بلافاصله اعلام و تصویر فیش به آدرس ایمیل بانک سلولی ارسال شود.

 پس از ارسال فیش بانکی به  بانک سلولی شما می توانید پس از آماده شدن رده های سلول درخواستی ( بطور متوسط ظرف سه هفته ) رده های سلولی خود را دریافت نمایید.

ارائه اصل فرم درخواست سلول  (pdf) یا فرم درخواست سوپ سلول هیبریدوم (pdf)  ,فرم قبول مسئولیت (pdf) ( در صورت لزوم ) و فیش بانکی به هنگام دریافت رده های سلولی و یا سوپ سلولی  الزامی می باشد.

در مورد کلکسیون سلولهای هیبریدوم ، فقط 15 میلی لیتر سوپ سلولی از سلولهای هیبریدوم مورد تقاضا به قیمت تعیین شده برای کشت های در حال رشد به متقاضی داده می شود. معمولاً تحویل سلولهای هیبریدوم به افراد متقاضی امکان پذیر نمی باشد. در شرایط خاصی ارائه این سلولها فقط پس از دریافت موافقتنامه کتبی اهدا کنندگان این سلولها امکان پذیر خواهد بود.

 

نحوه دریافت سلول :

 

سلول در حال رشد : رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (25 سانتیمتر مربع) درب بسته با پارافیلم حاوی 50 میلی لیتر محیط کشت کامل تحویل داده می شود.

سلول منجمد : سلول منجمد در یک ویال کوچک حاوی محیط انجماد (90 درصدFBS و 10 درصد DMSO) تحویل داده می شود. جهت ارسال سلول به مقصد از ظروف مخصوص حاوی یخ خشک استفاده می شود تا حالت انجماد سلول تا مقصد حفظ شود.

 

تذکرمهم:

 

به اطلاع کلیه متقاضیان سلول درحال رشد(سلول در فلاسک) رسانده می شود که پس از آماده شدن سلول وتماس از طرف بانک سلولی با متقاضی،فقط به مدت 48 ساعت سلول در بانک سلولی نگهداری می شود وپس از آن سلول فریز وذخیره خواهد شدودر صورت پیگیری درخواست مربوطه سلول به صورت ویال فریز شده به متقاضی تحویل داده خواهد شد و مابه تفاوت هزینه مسترد نخواهد گردید.

همچنین لازم به ذکر است بانک سلولی در رابطه با سلول هایی که بنا به درخواست متقاضی از طریق پست ارسال می گردند هیچ گونه مسئولیتی ندارد.