رئیس اداره:

 

 • انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه موسسه.
 • برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیتها و پیشنهاد بودجه سالیانه مطابق با اولویتهای موسسه.
 • همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.
 • تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدف ها و خط مشی کلی موسسه.
 • نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها.
 • دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی.
 • ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای موسسه.
 • نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی موسسه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها.
 • بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات جاری و عمرانی با وزارت متبوع.
 • بررسی و مبادله موافقتنامه های مربوط به فعالیت های عمرانی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
 • مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه موسسه .
 • شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .
 • برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها، روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید.
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری در موسسه.
 •  

 

کارشناس اعتبارات هزینه ای :

 

 • ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت.
 • ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی.
 • شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها.
 • ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن.
 • نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها.
 • همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط.
 • نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه.
 • شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن.
 • بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف.
 • بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
 • بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم.
 • اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود.
 • برنامه ریزی زمان بندی شده بر اساس بودجه ی تصویبی موسسه.
 • برنامه ریزی اعتبارات حاصل از تبصره ها و ردیف های بودجه ی کل کشور.
 • مطالعه و بررسی طرح ساماندهی نظام بودجه نویسی موسسه.
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت مکانیزه کردن بودجه نویسی.
 • نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات و ابلاغ به مدیریت مالی.
 •  

کارشناس اعتبارات تملک دارائی های سرما یه ای:

 

 • ارتباط مستمر با کارشناسان بودجه وزارت متبوع و سازمان مدیریت.
 • ارتباط مستمر از طریق شبکه با اداره اعتبارات و امور مالی.
 • شرکت در دوره های بودجه برای به روز شدن اطلاعات.
 • جمع آوری بودجه های پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحد ها بر اساس هزینه عملکرد واقعی واحدها.
 • ارائه بودجه تنظیم شده به هیات امنا و دفاع از موارد آن.
 • نگهداری دفاتر اعتبارات بودجه بر حسب فعالیت ها و طرح ها.
 • همکاری با مسئولین امر در تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه دستگاه مربوط.
 • نظارت بر نحوه ی تکمیل فرم های مختلف بودجه براساس دستورالعمل سالانه بودجه.
 • شرکت در کمیته های مختلف به منظور بررسی اعتبارات در خواستی واحدها و دفاع از آن.
 • بررسی و نظارت بر پیاده کردن ارقام بودجه در فرم های مختلف.
 • بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه ی فعالیت ها و طرح ها و برنامه ها.
 • بررسی تهیه پیشنهاد اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم.
 • اظهار نظر و بررسی کلیه مسائل مالی و بودجه ای که ارجاع می شود .
 • مطالعه و برنامه ریزی در حالت های تحقق طرح جامع مصوب و نیازهای دانشگاه.
 • جمع آوری اطلاعات و بررسی های لازم به منظور پیش بینی بودجه سالانه.
 • بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به طرح های عمرانی.
 • بررسی و اظهار نظر در مورد قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران مطابق بخشنامه های سازمان.
 • تعیین ابلاغ اعتبار طرح ها و پروژه ای تحقیقاتی به واحد های مربوط.