ردیف

عکس

 نام و نام خانوادگی

مدت زمان تصدی 

1

دکتر جوزف منار 

 1299-1304

 2

 دکتر ابوالقاسم بهرامی

1304-1305

 3

 

 دکتر جین فرانسیس کراندل

1305-1313 

 4

 

 دکتر حسین مشعوف

1313-1314 

 5

 

 دکتر رنه لگرو

1314-1318 

 6

 

 دکتر ابوالقاسم بهرامی

1318-1325 

 7

 

 دکتر مارسل بالتازار

1325-1340 

 8

 

 دکتر مهدی قدسی

1340-1348 

 9

 

 دکتر مصطفی ناموری

1348-1350 

 10

 

 دکتر صبار فرمانفرمائیان

1350-1356 

 11

 

 دکتر  امیر منصور سرداری

 1356-1357

 12

 

 دکتر فرخ مدبر

1357 

 13

 

 دکتر رسول پورنکی

1357 

 14

 

 دکتر مصطفی پورتقوا

1357

 15

 

 دکتر منصور شمسا

1358 

 16

 

 دکتر هادی ولایی

1359 

 17

 

 دکتر علی رحمانی

1359-1362 

 18

 

 دکتر احد میلانی نیا

1362-1370 

 19

 

 دکتر محمدرضا زالی

1370-1372 

 20

 

 دکتر مرتضی آذرنوش

1372-1379 

 21

 

 دکتر محمد تقی خانی

1379-1384 

 22

 

 دکتر عبدالحسین روح الامینی

1384-1387 

 23

 

 دکتر محمد حسین مدرسی

1387-1389 

 24

 

 دکتر مصطفی قانعی

1389-1392 

 25

 

 دکتر سعید بوذری

1392 

26

 

دکتر مصطفی قانعی

1392-1396

27

 

دکتر علیرضا بیگلری

1396 تاکنون