دستورالعمل بروز رسانی

 

تارنمای این سازمان عمدتاً در موارد زیر بروزرسانی می شود:

- اخبار و اطلاعیه های سازمان

- قوانین و مقررات

- بخش نامه ها و آئئین نامه ها

- میزخدمت الکترونیکی

- اطلاعات تماس با این سازمان

- اطلاعات مربوط به معاونت ها و فایل های مرتبط