ثبت نوآوري‌ها

 

           شناسايي نوآوران و موضوع نوآوري

·         هدايت نوآوران براي تكميل ادامه روند

·         پيگيري طرح موضوع در کمیته بررسي قابليت ثبت نوآوري

·         پيگيري كار ثبت موضوعات نوآوري در اداره مالكيت صنعتي و کانون پتنت ایران

·         پيگيري اطلاع‌رساني در روز‌نامه رسمي

·         دريافت گواهينامه ثبت نوآوري و تحويل به نوآور

·         همكاري در تهيه پيش‌نويس و در خواست ثبت پتنت در كشور‌هاي خارجي

·         پيگيري كار ثبت نوآوري در دفاتر پتنت خارجي

 

ثبت علائم و آرم‌ها

 

·        ثبت علائم و نام‌هاي محصولات تجاري اعم از كيت‌هاي تشخيصي، دارو‌ها و ساير توليدات

 

تهيه قرارداد‌ها

 

·         تهيه قرارداد سهم مشترك انستيتو پاستور ايران و نوآور در ثبت نوآوري

·         تهيه قرارداد ارتباط‌هاي صنعتي – پژوهشي انستيتو پاستور ايران با صنايع

·         نظارت بر عقد قرارداد و ارائه مشاوره به منظور هزينه كردن درآمد‌هاي حاصل از اجراي پروژه‌ها

·         تهيه قرارداد‌هاي همكاري مشترك در حوزه آموزشي و پژوهشي براي محققين و دانشجويان و كارشناسان

·         قراردادهاي انتقال تكنولوژي و جواز (Licensing & Technology Transfer)

·         قرارداد‌هاي عدم افشا درطي روند ثبت و يا در خصوص اسرار‌تجاري(Confidentiality Agreements)

·         قراردادهاي انتقال مواد  (Material Transfer Agreement)

·         قراردادهاي واگذاري  (Assignment)

·         قراردادهاي بازاريابي و تحقيق و توسعه مشترك (Co-development and Co-marketing Agreement) 

 

جذب سازمان‌هاي دولتي و خصوصي براي حمايت مالي

 

·         معرفي اولويت‌هاي تحقيقاتي مراكز دولتي و خصوصي

·         سعي در جلب همكاري صنايع يا ساير سازمان‌هاي ذيربط با انستيتو پاستور ايران جهت حل مشكلات حوزه سلامت، علوم زيستي و بيوتكنولوژي

·         انجام تحقيقات مورد نياز صنايع بيوتكنولوژي و سلامت

 

امور هماهنگي

 

      ·            ايجاد هماهنگي بين فعاليت‌هاي انستيتو پاستور ايران و صنايع و ارتباط با سايرسازمان‌هاي مرتبط با صنعت

      ·            بررسي پژوهش‌هاي پيشنهادي از صنايع يا ساير سازمان‌ها به انستيتو پاستور ايران و ارجاع آن

      ·        همكاري و هماهنگي با دانشگاه‌ها و ساير مراكز تحقيقاتي در امور مربوط به حوزه سلامت، علوم زيستي و بيوتكنولوژي

 

- تعرفه خدمات اداره توسعه فناوری انستیتو پاستور ایران در سال 1398
- قرارداد ارائه خدمات مالکیت فکری به متقاضیان خارج از انستیتو
- قرارداد حفظ محرمانگی
- توافقنامه انتقال مواد
- فرم درخواست گزارش پیشینه اختراع