تقویم جلسات کمیته مدیریت عملکرد نیمه دوم سال 97

تقویم جلسات کمیته سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع نیمه دوم سال 97

 

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 20/6/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 3/7/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 17/7/97

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 17/7/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 1/8/97

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 1/8/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 22/8/97

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 22/8/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 20/9/97

جلسه هم اندیشی بازرسان 20/9/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 11/10/97

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 11/10/97

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 9/11/97

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 9/11/97

سومین جلسه هم اندیشی بازرسان 97/11/24

جلسه ارائه گزارش بازرسی سال 97 به ریاست انستیتو مورخ 97/12/8

جلسه سلامت اداری و صیانت از ارباب رجوع مورخ 97/12/20

جلسه مدیریت عملکرد مورخ 97/12/20