از آنجا که یکی از رسالت های بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی، فراهم نمودن شواهد علمی لازم برای تصمیم گیری می باشد: این رسالت در قالب انجام طرح های پژوهشی و برگزاری جلسات هم اندیشی علمی  (ژورنال کلاب) دنبال می شود. در این جلسات علمی، مقالات و مستندات علمی مرتبط با فعالیت های این بخش و انستیتو پاستور با حضور همکاران انستیتو پاستور و سایر مراکز و ادارات مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. 

 

در طول سال های 1391 تا 1394، بیش از 60 جلسه ژورنال کلاب در بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی .برگزارشده است