تهران، انتهای خیابان 12 فرورین، پلاک 69، انستیتو پاستور ایران، مدیریت فناوری، اداره تجاری سازی و ارتباط با صنعت

13169435551

 
021-64112524
 
tco@pasteur.ac.ir      : پست الکترونیک