تلفن :
 

66492595 (21 )(98+)

00982164112300

 

دورنگار :

 

66492595 (21)(98+)

 64112300(21)(98+)

 

امور دفتری : سمیه میرزازاده

 

آدرس : ایران - تهران- بانک سلولی ایران - انستیتو پاستور ایران - خیابان دوازدهم فروردین - کدپستی 13164

 

پست الکترونیک:          ncbipasteur@gmail.com