بخش واکسیناسیون : 64112364(21- 98+) - 64112366(21- 98+) 
 
 
 
بخش هاری به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات می باشد. بعد از ویزیت اول ، ارائه خدمات تا ساعت 4 بعد از ظهر دائر است.
بخش بین الملل، بخش هپاتیت و دیفتری،کزاز روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.15 تا 3 بعداز ظهر
بخش کودکان:
واکسن ب ث ژ روزهای یک شنبه و سه شنبه از ساعت 8.15 تا 12 ظهر
واکسن MMR(یک سالگی و 18 ماهگی) از ساعت 8.15 تا 12 ظهر
بقیه واکسنها شنیه تا چهارشنبه از ساعت 8.15 تا 3 بعدازظهر
 
 
متوسط زمان انتظاربرای بخش هاری 20 دقیقه، برای بخش بین الملل 15 دقیقه، بخش اطفال 12 دقیقه و هپاتیت 5 دقیقه می باشد.
 
بخش واکسیناسیون غیر از بخش هاری پنج شنبه ها تعطیل می باشد