تاریخچه

 

توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و فناوری و ارگان های دولتی و خصوصی به ویژه صنایع به عنوان استفاده کنندگان علم و فناوری است.

دفتر تجاری سازی و ارتباط با صنعت انستیتو پاستور ایران از اوایل سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است تا با بهره گیری از توان علمی و تخصصی دانشگاهیان گام های موثرتری را در زمینه ارتباطات علمی و فناوری بردارد.