بخش بانک سلولی 

بانک سلولی ایران         

 

اهداف و وظایف بانک سلولی ایران در چهار بخش ارائه خدمات، تحقیقات، آموزش و تولید مرتبط با سلول و فراورده‌های مرتبط تعریف شده است که در راستای نیل

به این اهداف آزمایشگاه‌های متعددی تعریف شده است که در ذیل به اختصار به شرح وظایف آن‌ها اشاره می‌شود:

 

رییس این بخش: آقای دکترشاهین بنکدارمی‌باشند

 

بانک سلولی انستیتو پاستور ایران از تاریخ 98/12/1 لغایت 99/1/17 به دلیل بازبینی و رسیدگی به ذخایر سلولی خود از ارائه خدمات(پذیرش درخواست،تحویل سلول) به متقاضیان محترم معذور می باشد.