در اين بخش ، واكسيناسيون كودكان طبق برنامه ایمن سازی کشوری انجام میشود:

 

  • واکسن BCG روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8.15 تا 12 تزریق میگردد.
  • واکسن MMR روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8.15 تا 12 تزریق میگردد.
  • بقیه واکسنها از ساعت 8.15 تا 3.00 تزریق میگردد. 

 

 

 نوع واکسن سن
ب ث ژ، هپاتیت ب، فلج اطفال خوراکی بدو تولد
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی
دو ماهگی
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی چهار ماهگی
 پنج گانه  -فلج اطفال خوراکی شش ماهگی
 MMR یکسالگی
 سه گانه - فلج اطفال خوراکی -MMR
هیجده ماهگی 
 سه گانه -فلج اطفال خوراکی شش سالگی