در اين بخش ، واكسيناسيون دوگانه (ديفتري ، كزاز) انجام مي شود . واكسن ديفتري ، كزاز براي اولين بار در سن 14 تا 16 سالگي تزريق مي گردد و هر ده سال يك بار بايد تكرار شود .