در اين بخش ، واكسيناسيون هپاتيت ب انجام شده و توصيه هاي لازم در اين رابطه به مراجعه كنندگان داده مي شود .