بازرسی

 

  • تحلیل علل پیدایش شکایت و ارائه راهکار مناسب به منظور جلوگیری از تکرار آن
  • تهیه و تنظیم برنامه های بازدید مستمر و دوره ای (ماهیانه- فصلی) از تمامی واحدهای تابعۀسازمان
  • انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای تابعه جهت بررسی گزارش ها و شکایات واصله
  • انجام بازدیدهای سرزده از واحدهای تابعه و بررسی میزان رضایتمندی مردم از عملکرد و برخورد کادر زیرمجموعۀ واحد مربوطه
  • تهیۀ گزارش های مستمر، مقطعی و موردی جهت ارائه به ریاست محترم انستیتو پاستور ایران
  • کشف مفاسد اداری از طریق بازدید و بازرسی های آشکار و پنهان و گزارش به ریاست محترم  انستیتو پاستور ایران و مدیران ذیربط
  • تجزیه و تحلیل و ریشه یابی مفاسد اداری کشف شده جهت اتخاذ راهکارهای اصلاحی مناسب و پیشنهاد به ریاست محترم  انستیتو پاستور ایران و مدیران ذیربط حسب مورد
  • دریافت شکایات واصله از عملکرد واحدهای مختلف و همچنین پرسنل دستگاه به صورت شفاهی و مکتوب 
  •  بررسی در مورد صحت و یا سقم موارد مورد شکایت و پیگیری در جهت احقاق حق شاکی و صدور پاسخ کتبی به شاکی درصورت لزوم