1- تدوين برنامه هاي توسعه پروژه ها براساس اصول طرح جامع و آينده نگري در انستيتوپاستورايران
 
2- مكانيزه كردن فعاليت هاي جاري به منظور بهره برداري بيشتر و بهتر از پتانسيل هاي موجود كه در اين راستا حفظ سوابق مراكز از اهميت بسزايي برخوردار مي باشد .
 
3- طرح و ايجاد پروژه هاي جديد جهت تأمين فضا و امكانات و تجهيزات و تأسيسات و فراهم آوردن امكانات مناسب جهت عملكرد صحيح كليه تجهيزات جهت پژوهشگران بدليل گسترش و تنوع بيماري ها
 
4- جداسازي واحدهاي تحقيقاتي غير مرتبط ازهم و يكپارچه سازي واحدهايي در كنار هم بصورت دپارتمان ها جهت افزايش كارايي و بهره وري به روزآوري شرايط فيزيكي واحد تحقيقاتي طبق استانداردهاي جهاني
 
5- نياز سنجي و اولويت بندي و امكان سنجي فضاهاي فيزيكي
 
6- انتخاب كميته خريد و تأمين ايمني و ارتقاء آموزش پرسنل فني مهندسي
 
7- ايجاد فضاي تميز(كلين روم) با در نظر گرفتن آثار جانبي،اقتصادي،اجتماعي، زيست محيطي و اهميت و نقش آن كه حائز اهميت مي باشد .
 
8- به حداكــثر رساندن دسترسي به دستگاه و قابليت اعتماد، افزايش عمر مفيد دستگاه ها و جلوگيري از خرابي دستگاه ها، كاهش زمان خواب دستگاه، حداكثر بازگشت سرمايه، پيشگيري از اسراف ملزومات يدكي و كاهش هزينه هاي دستگاه