اهداف حوزه ی  مدیریت فناوری:

 

- مدیریت و نظارت بر طرح های فناورانه

- مدیریت و نظارت بر همکاری با صندوق های حمایت از طرح های فناورانه

- مدیریت امور مرتبط با مالکیت فکری و ثبت اختراعات

- مدیریت امور مرتبط با شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور

- هماهنگی، نظارت و تقویت مراکز رشد

- تقویت ارتباط با صنعت- سایر دانشگاه ها

- تدوین برنامه های پیشنهادی جهت ارائه و تصویب در شورای فناوری

- توانمند سازی در حوزه فناوری

 

اولویت های اقدامات:

 

1. تعیین شاخص های طرح فناورانه.

الف) بازار سنجی

ب) امکان سنجی

ج) رقابت پذیری

د) مزیت نسبی کشور

2. تعیین خروجی طرح فناورانه.

الف) نمونه محصول (پروتوتایپ)

ب) مستندات تولید شامل CTD

ج) پکیج کامل فنآوری قابل عرضه در فن بازار

3. شناسایی طرح های دارای قابلیت و پتانسیل تبدیل به فناوری

الف) بررسی نتایج طرح های مصوب و پایان یافته حوزه پژوهش و پایان نامه های دانشجویی از دیدگاه فنآوری

4. شناسایی و بهره برداری از ظرفیت محققین دارای دانش فناوری

 

وظایف پرسنل مجموعه فناوری:

 

1. بررسی و تعیین اولویت های فناوری

2. ارزیابی فناوری های پیشنهادی

الف) نظارت و ارزیابی فناوری با رویکرد بهبود کمی و کیفی

ب) طراحی نظام کارآمد و به روز رسانی شاخص های ارزیابی فناوری

3. بخش حقوقی

الف) مالکیت فکری، ثبت پتنت، همکاری در تدوین قراردادها

ب) آیین نامه های مرتبط با رویالیتی و مالکیت فکری در واگذاری و فروش فناوری

4. ارائه راهکار حمایت مالی، هدایت منابع مالی و مشوق های مالی

5. امور مرتبط به حوزه فناوری در جشنواره پژوهش و فناوری

الف) جمع آوری گزارش ها و مستندات شرکت کنندگان

ب) ارزیابی و امتیازدهی مستندات شرکت کنندگان طبق دستورالعمل جشنواره

ج) تشکیل کارگروه و نهایی کردن نتایج و انتخاب برگزیدگان

6. نیاز سنجی های آموزشی فناوری

7. ایجاد ارتباط بین متخصصین خارج و داخل

8. برنامه ریزی بکارگیری ظرفیت متخصصان داخل و ایرانی خارج از کشور جهت جلب همکاری های فناوری

9. بومی سازی فناوری های پیشرفته

10. اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل های لازم جهت تبادل فناوری و دانش فنی

11. برنامه ریزی به منظور بومی کردن فناوری‌های انتقال یافته به داخل کشور

12. عرضه فناوری در داخل و خارج کشور و با رویکرد فروش فناوری‌های تولید شده  (فن بازار)؛

13. اتخاذ تمهیدات لازم جهت کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری

14. توسعه دفتر انتقال فناوری (TTO)  یا دفتر همکاری فناوری (TCO)