برای رسیدن به اهداف درمانی و پیشگیری کننده بر علیه لیشمانیوز محققین این بخش در سه آزمایشگاه اصلی مشغول فعالیت هستند.

 


1- آزمایشگاه ایمونولوژی ملکولی و تحقیقات واکسن

 

2- آزمایشگاه میکروارگانیزم های نوترکیب


3- آزمایشگاه غربالگری داروها و ترکیبات سنتتیک

 

اهداف اصلی این بخش به شرح زیر می باشد:


  • شناخت و معرفي آنتي ژنهاي جديد از انگل ليشمانيا و پشه خاكي هاي انتقال دهنده بيماري ليشمانيوز جهت توليد واكسن

  • - شناخت و معرفي انتي ژنهاي جديد و در حال بررسي از انگل ليشمانيا و پشه خاكي هاي انتقال دهنده بيماري ليشمانيوز جهت تشخيص بيماري ليشمانيوز پوستي و احشايي

  • - تولید و بررسی انگلهای زنده غیرپاتوژن یا ضعیف شده بروش ژنتیکی جهت درمان یا ایمونوتراپی.

  • - بررسی استراتژیهای مختلف واکسن بر علیه لیشمانیوز همانند انگلهای زنده غیر پاتوژن، پلی توپ واکسنها (واکسنهای معکوس)

  • - بررسي كيفيت و تائيد اثر داروهاي جدید ضد ليشمانيا از طريق گونه های مختلف انگل هاي بیان کننده ژنهای گزارشگر

  • - شناخت و بررسي ادجوان ها و ايمونومدولاتورهاي جديد در ايمونوتراپی

  • - بررسي نقش فاكتورهاي مهم در سيكل زندگي انگل (انگل و ميزبان پستاندار) و بيماري زایی آن،

  • - بررسی پپتیدهای ضد میکروبی بر علیه سویه های مختلف انگل در شرایط in vitro و in vivo