انتشارات انستیتو پاستور ایران
 

 

 کتاب ها 

-------------------------------- 

تاریخچه خدمات پنجاه ساله انستیتو پاستور ایران - مهدی قدسی -  1350 

خاطرات ایام تحصیل و سال های خدمت در انستیتو پاستور - دکتر مهدی قدسی - 1395

بالتازار ماجراجوی طاعون - ترجمه منیژه یوسفی بهزادی

انستیتو پاستور ایران از نگاه بالتازار

 

 

کاتالوگ معرفی انستیتو

----------------------------------------------

 

 

آرشیو کاتالوگ های انستیتو

------------------------------------------------------