اعضای پیشین

 

سال های عضویت در هیات امنا

نام و نام خانوادگی

ردیف

 1379-1388

دکترسید حسین میر شمسی

1

1379-1388 

دکتر احمد فیاض

2

1379-1384 

دکتر محمدرضا نوری دلوئی

3

1379-1384 

دکترسید مجتبی طباطبائی یزدی

4

1383-1388 

دکتر محمد فرهادی

5

1383-1388 

دکتر مهدی آسمار

6

1390-1394

دکتر فرشته شاهچراغی

7

1385-1394

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی

8

1385-1394

دکتر عباس حاج آخوندی

9

1388-1394

مهندس محمدجواد محمدی زاده

10