ارزیابی عملکرد

 

 • همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی انستیتو پاستور ایران
 • همکاری در تهیه و تدوین معیارها و شاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان بر اساس برنامه راهبردی تدوین شده
 • همکاری در تدوین برنامه های عملیاتی و ترسیم فرآیندهای موثر، در نیل به سوی اهداف تعیین شده به منظور افزایش بهره وری و ارتقاء خدمت رسانی
 • ابلاغ و تبیین شاخص­های تصویب شده و برنامه های عملیاتی سالانه به کمیته های تخصصی و واحدهای مربوطه به منظور اجرای مطلوب برنامه­های پیش بینی شده
 • جمع آوری دوره ای و مستمر اطلاعات به منظور نظارت بر حسن اجرای برنامه­ها و طرح های پیش بینی شده
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده
 • تشکیل جلسات مستمر با کمیته­های تخصصی و نماینده معاونت­ها به منظور تحلیل عملکرد و بررسی نقاط قوت و ضعف  و دریافت پیشنهادات سازنده
 • تهيه و تدوين گزارش خود ارزيابي(گزارش تحليلي از شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي ) و ارايه راهكارهاي مناسب در جهت بهبود عملكرد و تکمیل جداول نتايج حاصل از اجراي آن
 • ارسال گزارش های خودارزیابی  و جمع آوری فرم های تکمیل شده به همراه مستندات آن، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 • بررسی امتیازات کسب شده و پیشنهادات ارائه شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تحلیل عملکرد انستیتو پاستور و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد
 • انجام تحقیقات لازم در ارتباط با بهبود شاخص ها با توجه استراتژی های سازمان و ارائه پیشنهادات لازم به مراجع ذیصلاح
 • تکمیل فرم­های ابلاغی از  سوی دبیرخانه سیاستگذاری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • اجرای خط مشی ها ، سیاستها و دستورالعملهای ابلاغی و سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سایر مراجع ذیصلاح اعلام می­گردد و ارائه گزارشهای لازم در چارچوب وظایف محوله
 • ارتباط مستمر با دفتر مدیریت عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور به منظور هماهنگی در نحوه اجرای برنامه های ارزیابی و ارزشیابی انستیتو پاستور ایران
 • نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات ارزشیابی کارمندان براساس قوانین و مقررات مربوطه و ضوابط تعیین شده
 • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای تحت پوشش حوزه ریاست و معاونتهای سه گانه انستیتو پاستور ایران
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس نتایج بازدید ها و بررسی های صورت پذیرفته جهت ارائه گزارش به ریاست محترم انستیتو پاستور ایران و رئیس واحد حسب مورد
 • بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به واحدهای تابعه جهت اصلاح نقاط ضعف و بهبود نقاط قوت و ارائه گزارش به ریاست محترم انستیتو پاستور ایران