چرایی و چگونگی تولید مشترک واکسن کرونا

چرایی و چگونگی تولید مشترک واکسن کرونا

رییس انستیتو پاستور ایران گفت: کوبا یکی از معدود کشورهایی است که صنعت تولید واکسن آن، بسیار پیشرفته است و در سالهای قبل نیز تنها کشوری بوده که فناوری تولید واکسن را به ایران انتقال داده است.