ویژه نامه یکصدمین سال تاسیس انستیتو پاستور ایران

ویژه نامه یکصدمین سال تاسیس انستیتو پاستور ایران

این ویژه نامه که در آغاز سده دوم فعالیت انستیتو پاستور ایران تهیه و منتشر شده است مروری دارد بر خدمات بزرگمردانی که در این یکصد سال برگی درخشان از خدمات بهداشتی، تحقیقاتی و تولیدی کشور را در حوزه سلامت رقم زده اند.