فعالیتهای مهم این آزمایشگاه شامل پایش مولکولی و ارزیابی بروز مقاومت ناقلین به حشره کشها با استفاده از تکنیکهای نوین مولکولی به منظور دستیابی به اطلاعات پایه و کاربردی مولکولی جهت طراحی و برنامه ریزی راهبردی برنامه كشوري کنترل ناقلین است.