• توسعه فن آوري های نوین در زمینه تولید فراورده های تشخیصی باکتریائی.



• تحقیق و ایجاد ساختار در زمینه طراحی، ایجاد دانش فنی و تولید فراورده های تشخیصی باکتریائی.



• تهیه و تولید استانداردهای لازم در جهت کارایی سنجی روشها و فراورده های تشخیصی باکتریائی.