مدیر  علمی : دکتر محمد علی شکرگزار

 

هدف این آزمایشگاه فهم عمیق فصل مشترک نانوبیو است که نتایج آن در تعیین سرنوشت زیستی نانوذرات و همچنین در شناخت دقیق ایمنی نانوذرات حیاتی است.

برای کسب اطلاعات دقیق در خصوص تحقیقات و دستاوردهای گروه نانوبیوتکنولوژی به سایت زیر 
مراجعه نمایید.
www.biospion.com