مدیر علمی : دکتر مهدی حبیبی انبوهی

 

 

اغلب فعالیت های مولکولی مرتبط با طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجوئی در این آزمایشگاه انجام می شود