مدیر علمی : دکتر محمد علی شکرگزار

 

عضو علمی : دکتر نوشین حقیقی پور

 

فعالیت ها :

 

1.  جداسازی ، تعیین هویت و کشت سلول های مناسب در مهندسی بافت از جمله فیبروبلاست ، کراتینوسیت ، سلول های اندوتلیال ، کندروسیت ، استئوبلاست و...

 

2.  انجام آزمون های سازگاری زیستی


MTTassay ‚ Adhesion and differentiation assay)   بر بیومواد ، بیوکامپوزیت ، بیوسمنت ، عصاره های گیاهی ، داروهای جدید و...  

 

3.  طراحی و تولید برخی از داربست های زیست سازگار و زیست تخریب پزیر در مهندسی بافت

 

4.     تولید آزمایشگاهی بافت های زنده از جمله پوست زند ه ، لثه مهندسی شده و ...

 

5.  اجرای طرح های تحقیقاتی در زمینه های مختلف مهندسی بافت ، دارو رسانی ، بیومکانیک 

 

6.  طراحی و ساخت برخی از دستگاه ها و سیستم های مرتبط با مهندسی بافت و تحقیقات بیومکانیک :

 

-دستگاه اعمال کشش سیکلی تک محوره

 

-دستگاه اعمال کشش سیکلی چند محوره

 

-دستگاه اعمال هم زمان کشش سیکلی + تنش برشی

 

-بیورکتور ریزشی

 

-دستگاه اعمال میدان الکترو مغناطیسی

 

-دستگاه اعمال فشارهیدروستاتیکی

 

-بیورکتور اعمال موج فشارخون

 

7.    تولید آزمایشگاهی برخی از فراورده های موردنیاز در مهندسی بافت (کلاژن و ...)

 

Email: mashokrgozar@pasteur.ac.ir