مدیر علمی : دکتر محمد علی شکرگزار

 

فرا دکترا : دکتر شاهین بنکدار

 

جداسازی، کشت، تمایز و تعیین هویت سلول های بنیادی و سلول های متمایز شده در این آزمایشگاه انجام می شود. ارزیابی حیوانی مرتبط با این آزمایشگاه در حیوانخانه مربوطه انجام می شود.